Získavanie kapitálu

Na realizáciu podnikateľských vízií je nutný kapitál. Štruktúra kapitálu môže mať pritom zásadný vplyv na výsledok, rovnako ako správna voľba financujúceho partnera. Nesprávna forma a štruktúra financovania podnikania, rovnako ako nesúlad v očakávaní podnikateľa a financujúceho partnera má často likvidačný dopad pre samotné podnikanie. Využite preto odborníkov z oblasti získavania kapitálu a postavte svoje podnikanie či projekt na správnych finančných základoch.

V prípade potreby získania financovania využívame rozsiahlu sieť vybudovaných kontaktov s rôznymi typmi investorov od hnuteľných fyzických osôb, inštitucionálnych investorov až po drobných investorov investujúcich formou kúpy korporátnych dlhopisov. Poskytujeme:

Štrukturácia financovania

Nezávisle posúdime Váš podnikateľský zámer a navrhneme vhodnou formou financovania, ktorá Vám umožní sústrediť sa na „core business“ a dosahovať maximálne výsledky pri optimálnom rozložení rizík spojených s financovaním.

Okrem finančných aspektov, sa zameriavame tiež právne, daňové a účtovné aspekty spojené s financovaním.

Akciové a mezanínové financovanie

Poskytneme Vám podporu pri získaní partnera do Vašej firmy, ako aj pri získaní rôznych foriem mezanínového financovania (tichý spoločník, investor do prioritných akcií a pod.).

Vytvárame investorské kluby privátnych investorov na financovanie projektov, a to za rešpektovania očakávaní všetkých zúčastnených strán.

Emisie dlhopisov a ich umiestnenie

Jednou z foriem juniorného financovania podnikania a podnikateľských projektov je financovanie cez emisiu korporátnych dlhopisov.

Poskytujeme komplexnú podporu pri príprave emisie (verejné podlimitné, privátne, s prospektom), vypracovanie emisných podmienok a umiestnime Vaše dlhopisy na trhu.

Sprostredkovanie úverového financovania

Úverové financovanie predstavuje typ seniorného typu financovania, ktoré môže byť krátkodobého alebo dlhodobého charakteru, rôznymi spôsobmi zaistené.

Vyhľadáme pre Vás financujúceho partnera a nastavíme vhodné podmienky úverového financovania.

Reštrukturalizácia dlhu, financovanie, reorganizácia

Ak ste sa dostali do situácie, keď podnikanie či podnikateľský projekt trpí nevhodnosťou zvoleného typu financovania, či rozdielnym očakávaním podnikateľa a financujúcej strany, sme pripravení Vám poskytnúť podporu pri reštrukturalizácii Vašich dlhov či pohľadávok poskytnutého financovania.

Poskytneme Vám podporu pri získaní nového kapitálu, a to aj v krízových situáciách.