Portfólio služieb

V tejto chvíli sa APOLLO CAPITAL, a.s. obchodník s cennými papiermi orientuje najmä na poskytovanie služieb v oblasti emisie korporátnych dlhopisov, ako pre potenciálnych emitentov, tak investorov, investície do fondov kolektívneho investovania, možnosti investovania do drahých kovov, investície v oblasti mien a ďalších služieb, ktoré chceme rozvíjať s orientáciou na individuálne potreby našich klientov.

Našim klientom/inves­torom, ktorí sú pripravení stať sa strojcom svojho osudu a prevziať zodpovednosť za vlastné rozhodnutia v oblasti investícií, budeme poskytovať možnosť realizácie obchodov priamym prístupom na domáce a svetové trhy a široké spektrum investičných nástrojov.

Portfólio služieb

Investície a správa majetku

Investujte svoje voľné financie podľa stratégie, ktorú si nastavíte s našimi skúsenými portfólio manažérmi a podľa svojich individuálnych potrieb.

Získavanie kapitálu

Realizovanie obchodov je určené pre tých investorov, ktorí sú pripravení vziať zodpovednosť za uskutočnené obchody do vlastných rúk a sami rozhodovať.

Predaj firiem, fúzie, reštrukturalizácie

Ponúkame svojim klientom plný rozsah poradenských služieb a vedenie celého procesu od úvodnej analýzy až po vysporiadanie transakcie.

Sprievodné činnosti

Vykonávame činnosť depozitára a ponúkame služby pre úschovu cenín a drobného majetku alebo službu vedenia majetkových účtov.

Správa, úschova a obchodovanie s finančnými nástrojmi

Naše investičné služby zahŕňajú nákup a predaj finančných nástrojov, vysporiadanie obchodov s nimi, ich správu, úschovu a držiteľskú správu. Ako člen Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. poskytujeme tiež komplexné služby spojené so zabezpečením vysporiadania obchodov s finančnými nástrojmi.